Түргэвчилсэн үнэлгээний тайлан
Шинэ төрлийн коронавирус буюу COVID 19 цар тахлын улмаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ (хөл хорио тогтоох, онцгой нөхцөл байдал зарлах) нь ЖСХ ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн эрх хамгаалалд хэрхэн нөлөөлж буй нөлөөлөл, шалтгааныг тогтоох, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, хохирогч хамгаалал, нөхөн сэргээх үйлчилгээнд хэрхэн нөлөөлж байгаад үнэлгээ хийх замаар тулгамдаж байгаа асуудлууд, цаашид авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлох үнэлгээ

Файлын тухай

Ангилал: Судалгаа, тоон мэдээ мэдээлэл
Зохиогч: НҮБ-ын Хүн амын сан
Он: 2020
Хуудасны тоо: 33
Нэмэгдсэн огноо: 2020-11-29